Szkolenia przeciwpożarowe pracowników

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. 2009 r. nr 178, poz. 1380) właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu lub terenu (dyrektor szkoły) zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest w szczególności:

 • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
 • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
 • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
 • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
 • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (instrukcją bezpieczeństwa pożarowego),
 • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

     Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje określone w art. 4 ust. 2a i 2b cytowanej ustawy. 
Uwaga dotyczy również realizacji obowiązku zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi (szkoleń przeciwpożarowych).

        Ministerstwo Edukacji Narodowej w „Wytycznych w zakresie ochrony przeciwpożarowej” z 1997 roku określiło zasady zaznajamiania pracowników szkó z przepisami przeciwpożarowymi. Zgodnie z „wytycznymi” szkoleniem należy objąć wszystkich pracowników szkoły, których obowiązkiem jest uczestnictwo w szkoleniu. Z przepisami przeciwpożarowymi powinny zapoznać się również wszystkie osoby nie będące pracownikami szkoły, a wynajmujące powierzchnię lub pomieszczenia na terenie zajmowanym przez szkołę.

Rodzaje Szkoleń Przeciwpożarowych

 1. Szkolenie wstępne – obejmuje pracowników nowo przyjmowanych i polega na zapoznawaniu ich  z „Instrukcją bezpieczeństwa pożarowego” obowiązującą w obiektach szkoły.

 2. Szkolenie podstawowe – polega na zapoznaniu pracowników z:
  • zagrożeniami pożarowymi występującymi w miejscu pracy,
  • zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom,
  • zadaniami i obowiązkami pracowników na wypadek pożaru,
  • zasadami i sposobami użycia urządzeń gaśniczych,
  • zasadami ewakuacji osób, za które odpowiedzialni są poszczególni pracownicy szkoły.

 3. Szkolenie specjalistyczne – dotyczy pracowników:
  • nadzorujących zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo,
  • prowadzących pracownie, laboratoria, w których używa się materiały niebezpieczne pożarowo.

 4. Szkolenie wstępne i specjalistyczne jest jednorazowe. Szkolenie podstawowe powinno być organizowane nie rzadziej niż co 6 lat.

 5. Szkolenia organizujemy w formie kursu i ćwiczeń – na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Podczas szkolenia stosujemy środki dydaktyczne, w szczególności prezentacje multimedialne, folie do wyświetlania informacji, opracowania, środki gaśnicze. 

 6. Prowadzący zajęcia posiada odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje.

 7. Przeprowadzenie szkolenie dokumentujemy pisemnym oświadczeniem szkolonego pracownika według opracowanego przez MEN wzoru. Oświadczenia należy przechowywać w teczkach akt osobowych pracowników. 

Szkolenie wstępne i specjalistyczne jest jednorazowe. Szkolenie podstawowe powinno być organizowane nie rzadziej niż co 6 lat.

Szkolenia organizujemy w formie kursu i ćwiczeń – na podstawie szczegółowego programu szkolenia. Podczas szkolenia stosujemy środki dydaktyczne, w szczególności prezentacje multimedialne, folie do wyświetlania informacji, opracowania, środki gaśnicze. 

Prowadzący zajęcia posiada odpowiednie, wymagane przepisami kwalifikacje.

Przeprowadzenie szkolenie dokumentujemy pisemnym oświadczeniem szkolonego pracownika według opracowanego przez MEN wzoru. Oświadczenia należy przechowywać w teczkach akt osobowych pracowników. 

Sprawy bezpieczeństwa pożarowego w obiektach szkolnych powinny być w szczególnej uwadze dyrektorów szkół. W roku szkolnym 2008/2009 Państwowa Straż Pożarna przeprowadziła na terenie Województwa Świętokrzyskiego kontrole kompleksowe stanu bezpieczeństwa pożarowego w obiektach szkolnych. Stwierdzono liczne nieprawidłowości zagrażające życiu i zdrowiu uczniów i innych osób korzystających z obiektów szkolnych.  Odnotowano, aż 165 przypadków braków obowiązkowych szkoleń pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ponadto w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonujemy:

 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego oraz ich aktualizację,
 • Zapoznanie pracowników z instrukcją BP,
 • Oznakowanie pomieszczeń znakami zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
 • Prowadzimy pomoc i doradztwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Zapraszamy do współpracy!

 

 

Zobacz również:

generic drugs Canada ||= purchase viagra / canadian pharmacy online