ministerstwo zdrowiakbpn

Z przyjemnością informujemy, iż 31.12.2016r. zakończyliśmy realizację kolejnych Naszych autorskich programów profilaktycznych realizowanych w ramach dofinansowania Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych otrzymanego z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Poniżej informacje o projektach:

1. PROJEKT „BRZDĄCE W Re@LU”

Projekt „Brzdące w re@lu” powstał ponieważ marzyliśmy o podejściu do profilaktyki „na poważnie” – od podstaw.

Wszystkie założenia, które realizował Nasz Projekt są sumą wieloletnich doświadczeń w pracy z Dziećmi i ich Rodzicami, sumą wniosków z sukcesów i popełnianych błędów, założenia te wynikają z autentycznego pochylenia się nad potrzebami Dzieci i ich Rodziców.

Informacje o programie

Projekt „Brzdące w Re@lu” był odpowiedzią na nowe zagrożenia cywilizacyjne, na jakie obecnie narażone są Dzieci już od najmłodszych lat - uzależnienia behawioralne, czyli uzależnienia od czynności tj. np. gier komputerowych, Internetu, korzystania z tabletów itp.

Ważną częścią naszego Projektu była również edukacja Rodziców w tym zakresie, bo to przecież Rodzice w pierwszych (najważniejszych!) latach życia modelują zachowania swoich Pociech.

Jako odbiorców naszych działań widzieliśmy dzieci przedszkolne ( grupy 4 – 6 - latków), uczniów klas I – III Szkoły Podstawowej oraz Rodziców (podkreślając, że kształtowanie zachowań dzieci w tym przedziale wiekowym jest silnie związane z oddziaływaniem wychowawczym dorosłych).

Program obejmował:

  • zajęcia profilaktyczne „Brykaj z Tygrysem” dla najmłodszych 
  • warsztaty dla rodziców obejmujące: trening umiejętności wychowawczych oraz zagadnienia związane z zagrożeniami płynącymi z nadmiernego korzystania z tabletu i smartfona przez Najmłodszych

Udział we wszystkich zajęciach programu był BEZPŁATNY.  

Rezultaty Programu

1. W ramach realizacji projektu łącznie udział w programie wzięło 412 dzieci, w tym 260 dziewczynek i 152 chłopców.

2. Łącznie w 36 grupach zrealizowano 432 h warsztatów z zakresu profilaktyki i budowania umiejętności społecznych dla dzieci z przedszkoli i Szkół. 

3. Warsztaty dla rodziców zostały przeprowadzone w 18 grupach, łącznie zrealizowano 180 h warsztatowych.

4. Nasi eksperci byli gośćmi audycji zrealizowanej z okazji Dnia Dziecka przez radio TOK FM. Audycja była poświęcona problemowi uzależnień behawioralnych wśród najmłodszych.

5. Opracowaliśmy, wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy raport ewaluacyjny projektu.

 
 
 

2. Projekt "MOJA KOMPETENTNA RODZINA"

Informacje o programie

Projekt „Moja KOMPetentna Rodzina” to program profilaktyki uzależnień od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych, przeznaczonym dla dzieci w wieku przedszkolnym  oraz ich Rodzin – a nawet przede wszystkim Rodzin.

Wszystkie założenia, które realizował Nasz Projekt są sumą wieloletnich doświadczeń w pracy z Dziećmi i ich Rodzicami, sumą wniosków z sukcesów i popełnianych błędów, założenia te wynikają z autentycznego pochylenia się nad potrzebami Dzieci i ich Rodziców.

Odbiorcami naszych działań były dzieci przedszkolne (grupy 5 – 6 - latków) oraz ich Rodzice.

 

Program obejmował:

  • zajęcia profilaktyczne z dziećmi
  • warsztaty dla rodziców obejmujące: trening umiejętności wychowawczych oraz zagadnienia związane z zagrożeniami płynącymi z nadmiernego korzystania z tabletu i smartfona przez Najmłodszych
  • zajęcia dla rodziców z dziećmi
  • indywidualne konsultacje

Udział we wszystkich zajęciach programu był BEZPŁATNY.

 

Rezultaty Programu

1. W projekcie łącznie wzięło udział 189 dzieci, w tym 106  dziewczynek i 83 chłopców.

2. Łącznie w 14 grupach zrealizowaliśmy 84 h warsztatów dla najmłodszych.

3. Zrealizowaliśmy 84 h warsztatowych zajęć rodziców z dziećmi.

4. Treningi umiejętności wychowawczych zostały przeprowadzone w 14 grupach, łącznie zrealizowano 140 h warsztatowych.

5. Odbyły się Konsultacje indywidualne, które miały na celu wsparcie dla Rodzin, które na co dzień dotykają problemu nadmiernego korzystania przez Dzieci z komputera/Internetu/Smartfona.

6. Nasi eksperci byli gośćmi audycji zrealizowanej z okazji Dnia Dziecka przez radio TOK FM. Audycja była poświęcona problemowi uzależnień behawioralnych wśród najmłodszych.

7. Opracowaliśmy, wydrukowaliśmy i rozdystrybuowaliśmy raport ewaluacyjny projektu.

 

 

ministerstwo zdrowiakbpnmonar

Z przyjemnością informujemy, iż w okresie od 01.03.2015 do 31.12.2015 byliśmy realizatorami programu profilaktycznego 

UZALEŻNIEŃ OD KOMPUTERA, INTERNETU I INNYCH MEDIÓW CYFROWYCH.

Program był realizowany w ramach dofinansowania Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych otrzymanego z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w partnerstwie Polskiej Akademii Oświaty z Centrum Profilaktyki i Redukcji Szkód Stowarzyszenia MONAR. 

Informacje o programie

Program profilaktyczny UZALEŻNIEŃ OD KOMPUTERA, INTERNETU I INNYCH MEDIÓW CYFROWYCH był adresowany do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjów I-III oraz ich rodziców/opiekunów ze szkół położonych na terenie województwa mazowieckiego.  

Celem ogólnym Programu była profilaktyka zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na problem uzależnienia od komputera i Internetu. 

Program profilaktyczny został skonstruowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia jego autorów i obejmuje wszystkie poziomy profilaktyczne: od wspomagania procesu wychowawczego, poprzez działania wczesnej interwencji aż po początkowe działania rehabilitacyjne.

Program obejmował:

  • diagnozę  zjawiska uzależnień od sieci obejmującą wszystkie szkoły biorące udział w Programie 
  • zajęcia profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i gimnazjów I-III,
  • konsultacje/poradnictwo dla rodziców i opiekunów uczniów,
  • konkurs plastyczny nt. uzależnień od mediów cyfrowych, w ramach którego główną nagrodą była wycieczka dla zwycięskiej klasy

Udział we wszystkich zajęciach programu był BEZPŁATNY.  

Rezultaty Programu

Wsparciem w ramach programu zostało objętych 5 szkół Podstawowych oraz 5 Gimnazjów, z czego 2 Szkoły Podstawowe, 2 Gimnazja oraz 2 Zespoły Szkół tj. Szkoła Podstawowa + Gimnazjum były położone w mieście oraz 2 Szkoły Podstawowe i 2 Gimnazja były położone na obszarach wiejskich. 

1. Z wielką przyjemnością informujemy, iż wszystkie założone cele realizacji programu zostały w pełni osiągnięte.

2. Łącznie udział w Naszym programie wzięło 666 uczniów, w tym 298 dziewczynek i 368 chłopców, z czego 175 uczniów było ze szkół wiejskich, zaś 491 uczniów ze szkół miejskich. Zapraszamy do obejrzenia przykładowych zdjęć z warsztatów.

3. Zrealizowaliśmy  160 h warsztatów w 32 grupach z zakresu profilaktyki i budowania umiejętności społecznych dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjów.

4. Zajęcia edukacyjno-informacyjne dla rodziców i opiekunów (konsultacje, prelekcje) zostały  zrealizowane w 32 grupach w wymiarze 64 h, łącznie wzięło w nich udział aż 333 rodziców/opiekunów/nauczycieli

5. Rozdystrybuowaliśmy ponad 200 ulotek i materiałów informacyjnych w ramach promocji projektu.

6. Zrealizowaliśmy konkurs profilaktyczny. W ramach konkursu profilaktycznego zebraliśmy prace plastyczne wykonane przez dzieci a dla zwycięskiej klasy zorganizowaliśmy wyjazd - wycieczkę. W wycieczce udział wzięło 25 dzieci + 2 opiekunów, w ramach wycieczki zakupiono bilety wstępu, zapewniliśmy transport i ciepły posiłek dla dzieci i ich opiekunów. Zapraszamy do obejrzenia przykładowych prac plastycznych dzieci. 

7. Powstała diagnoza problemu uzależnień od mediów cyfrowych wśród uczniów.

8. W wyniku ewaluacji prowadzonej przez cały okres trwania projektu powstał raport ewaluacyjny, który następnie został wydrukowany i rozdystrybuowany.

 

Posiadamy także solidne doświadczenie w pozyskiwaniu oraz kompleksowej realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich. 

Nasze przykładowe realizacje:

Lp. Rodzaj usługi oraz program finansujący Podmiot, na rzecz którego wykonano usługę Okres realizacji
1. Kurs zawodowy dla nauczycieli w ramach Projektu "Nowoczesne Kadry Oświaty w Powiecie Kieleckim"  nr umowy: UDA-POKL.09.04.00-26-036/12-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Działanie 9.4 "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty" Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25 – 516 Kielce
VI-VII.2013
2. Kurs w ramach Projektu "Nauczyciel - kreator szkolnego sukcesu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile
ul. Podchorążych 10
64-920 Piła
VII.2013 
3. Kurs w ramach Projektu Dobry zawód to skarb realizowanego w Zespole Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 4696-200 Rawa Mazowiecka
IX.2013
4. Szkolenie w ramach projektu „Aktywny  Targówek”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
ul. św. Wincentego 87
03-291 Warszawa
X.2013 
5. Szkolenia specjalistyczne w ramach projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie”, w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”, wdrażanego w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Urząd Miasta Lublin Wydział Projektów Nieinwestycyjnych
ul. Okopowa 11
20-022 Lublin
X-XI.2013
6. Cykl szkoleń zawodowych dla pracowników Hotelu Aquarius SPA w ramach Projektu „Aktywni – Kreatywni – Profesjonalni. Szkolenia kooperacyjne podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe pracowników Aquarius SPA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw „PRO-SAN” M.Jagiełka i M.Wiszniewski Spółka Jawna
ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg
XII.2013 
7. Cykl szkoleń z zakresu ekologii dla pracowników Hotelu Aquarius SPA w ramach Projektu „Aktywni – Kreatywni – Profesjonalni. Szkolenia kooperacyjne podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe pracowników Aquarius SPA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw „PRO-SAN” M.Jagiełka i M.Wiszniewski Spółka Jawna
ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg
XII.2013 
8. Cykl szkoleń z zakresu obsługi klienta dla pracowników Hotelu Aquarius SPA w ramach Projektu „Aktywni – Kreatywni – Profesjonalni. Szkolenia kooperacyjne podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje zawodowe pracowników Aquarius SPA” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla Przedsiębiorstw „PRO-SAN” M.Jagiełka i M.Wiszniewski Spółka Jawna
ul. Kasprowicza 24
78-100 Kołobrzeg
I.2014 
9. Szkolenia specjalistyczne dla pracowników Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach w ramach projektu pn. „Podniesienie kwalifikacji personelu Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej w Prałkowcach” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Województwa Podkarpackiego na lata 2012-2015 Zgromadzenie Sióstr Służebnic NPM
ul. Rajców 11
00-220 Warszawa

Ekumeniczny Dom Pomocy Społecznej
Prałkowce 231
37-700 Przemyśl
IX.2013 - III.2014 
10. Usługa prowadzenia warsztatów, szkoleń, konsultacji indywidualnych i grupowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Kompleksowe wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Oleckim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat Olecki
ul. Kolejowa 32
19-400 Olecko
II-VI 2014
11. Usługa prowadzenia szkoleń grupowych obejmujących wykłady oraz aktywne warsztaty dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie
ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn
III-IV.2014
12. Usługa przeprowadzenia konsultacji grupowych dla nauczycieli w ramach projektu pn. „Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli z miasta Olsztyna” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 w Olsztynie
ul. Kopernika 45
10-512 Olsztyn
V-VI.2014
13. Usługa prowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III.Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
III-V.2014
14. Usługa prowadzenia warsztatów, szkoleń, konsultacji indywidualnych i grupowych dla nauczycieli pracujących w warszawskich szkołach i przedszkolach uczestniczących w projekcie „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYG International Sp. z o.o.
ul. Marynarska 15
02-674 Warszawa
IV-VI.2014
15. Usługa prowadzenia 60 kursów szkoleniowych z kompetencji miękkich dla studentów studiów dziennych I i II stopnia kierunków geoinformacja, logistyka, informatyka - z zakresu komunikowania się, współpracy w zespole interpersonalnym, motywowania, zarządzania sobą w czasie, rozwiązywania konfliktów w ramach projektu POKL „InfoGeoLog: Informatyka – Geoinformacja – Logistyka. Kształcenie w zawodach przyszłości w odpowiedzi na oczekiwania pracodawców” Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 65
90-131 Łódź
II-VI.2014
16. Realizacja dodatkowych zajęć dla uczniów z języka angielskiego, matematyki, doradztwa zawodowego oraz kursu zawodowego w projekcie pn: „Zainwestuj w siebie !” realizowanym przez Powiat Garwoliński / Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogoty Zakrzewskiego
ul. Piłsudskiego 45
08-430 Żelechów
III-XII.2014
17. Szkolenia specjalistyczne w ramach projektu „Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej „Kalina” w Lublinie”, w ramach Programu KIK/55 „Poprawa jakości usług w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych”, wdrażanego w ramach Obszaru Priorytetowego 4: Rozwój Społeczny i Zasobów Ludzkich Obszaru tematycznego Ochrona Zdrowia Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy Urząd Miasta LublinWydział Projektów Nieinwestycyjnych
ul. Okopowa 11
20-022 Lublin
VII-IX.2014 
18. Kurs zawodowy w ramach Projektu Szkoła dla rynku pracy realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej
ul. Zwolińskiego 46
96-200 Rawa Mazowiecka
IX.2014
19. Świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu nr UDA-POKL-04.01.01-00-089/11-00 Harmonizacja zarządzania dydaktyką na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Uniwersytet JagiellońskiDział Funduszy Strukturalnych
ul. Czapskich 4
31-110 Kraków
XII.2014
20. Usługi eksperckie podczas spotkań sieci w ramach projektu pn. SORE działają w szkole – nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiatowy Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Giżycku
ul. Smętka 7
11-500 Giżycko
I.2015
21. Usługa przeprowadzenia warsztatów, konsultacji i doradztwa w ramach projektu „Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych” (zwanego dalej „Projekt”) współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Stowarzyszenie Towarzystwo Amicus
ul. Brukowa 28 lok. 8
15-889 Białystok
I-V.2015
22. Usługa przygotowania i wygłoszenia wykładów z elementami doradztwa – konsultacji grupowych w projekcie Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitalnych, realizowanym w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Stołeczne Warszawa
Pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
I-V.2015
23. Usługa prowadzenia cyklu szkoleń specjalistycznych w ramach projektu pn. „Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III.Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Miasto Suwałki
ul. Mickiewicza 1
16-400 Suwałki
I-IV.2015

generic drugs Canada ||= purchase viagra / canadian pharmacy online