ZDROWIE WŁASNE I NASZYCH NAJBLIŻSZYCH

Nie trzeba nikomu udowadniać, że zdrowie ludzkie jest dobrem najwyższym. Troska o zdrowie jest w kręgu zainteresowań każdego, kto jest odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale również a może przede wszystkim za swoich najbliższych np. swoje dzieci, podopiecznych czy też podwładnych. Regulacje prawne z zakresu ochrony zdrowia i życia człowieka znajdują odzwierciedlenie również w przepisach prawa pracy, gdzie dobrem chronionym jest zdrowie i życie pracujących. Na szczególną ochronę zasługuje bowiem system wartości i cech wnoszonych przez pracownika w ramach stosunku pracy. Prawo do ochrony zdrowia rozciąga się zatem na sferę zatrudnienia.
Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia każdemu pracownikowi indywidualnie jak również całej zbiorowości pracowniczej, co wiąże się z zapewnieniem bezpiecznego wykonywania pracy wszystkim pracownikom. Z innej strony na pracowniku spoczywa także obowiązek poddania się badaniom oraz przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W ramach Naszej działalności oświatowej organizujemy i prowadzimy:

 1. Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla następujących grup stanowisk pracowniczych tj.
  1. stanowiska kierownicze - np. dyrektorzy, kierownicy, mistrzowie, brygadziści itp.
  2. stanowiska administracyjno-biurowe- np. księgowi, pracownicy biurowi itp.
  3. stanowiska pedagogiczne - wychowawcy, opiekunowie dzieci i młodzieży nauczyciele wszystkich przedmiotów i specjalności,
  4. stanowisk robotniczych np. pracownicy obsługi, operatorzy maszyn itp.

   Dla wszystkich wspomnianych grup pracowniczych opracowujemy indywidualne programy szkoleń w uzgodnieniu z Państwem.

   Szkolenia prowadzimy w siedzibie jednostki lub w innym miejscu dogodnym dla Państwa miejscu.

   Formę szkolenia oraz termin dostosowujemy do Państwa potrzeb w oparciu o wytyczne rozporządzenia dotyczące danej formy szkolenia np. na stanowisku pracy, czy też w formie samokształcenia kierowanego.

   Po ukończonym szkoleniu wystawiamy stosowne zaświadczenie na druku zgodnym ze wspomnianym rozporządzeniem.
 2. Oceny Ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy – dokument musi być obowiązkowo opracowany dla każdego stanowiska pracy podlegający aktualizacji i sprawdzany podczas kontroli organów nadzoru.

 3. Prowadzenie bieżącej dokumentacji  z zakresu bhp i p.poż.
  1. dokumentacje powypadkowe,
  2. opracowanie instrukcji stanowiskowej z zakresu bhp oraz przeglądy stanu pod względem bhp
 4. Bieżąca pomoc i poradnictwo w zakresie bhp i ochrony przeciwpożarowej

Szkolenia jakie musi odbyć każdy pracownik

1. Szkolenie wstępne

Nowo zatrudnieni pracownicy powinni odbyć wstępne szkolenie bhp oraz wstępne badanie lekarskie. 
Wstępne szkolenie składa się ze szkolenia ogólnego (instruktażu ogólnego) i szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego).
Instruktaż ogólny przechodzą wszyscy nowi pracownicy i nie ma tu znaczenia fakt, że pracownik już takie szkolenie przechodził
w poprzedniej szkole (wyjątek stanowi sytuacja przejęcia zakładu pracy przez innego pracodawcę), a także studenci odbywający praktyki studenckie oraz uczniowie szkół zawodowych odbywających praktyczną naukę zawodu – przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.   


2. Szkolenie okresowe - aktualizacja szkoleń i badań

Szkoleniom okresowym z bhp podlegają:

 • nie rzadziej niż raz w roku – pracownicy zatrudnieni na robotniczych stanowiskach pracy, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia oraz zagrożenia wypadkowe;
 • nie rzadziej niż raz na 3 lata – pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat – pracodawca kierujący pracownikami, projektanci, inni pracownicy inżynieryjno-techniczni, pracownicy służby bhp oraz pracownicy, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia albo odpowiedzialnością w zakresie bhp;
 • nie rzadziej niż raz na 5 lat - nauczyciele, ze względu na odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów, uciążliwość środowiska pracy i występujące w nim zagrożenia oraz często zmieniające się przepisy prawne, powinni odbywać szkolenia okresowe
 • nie rzadziej niż 6 lat – pracownicy administracyjno-biurowi.

  Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości i umiejętności pracowników w dziedzinie bhp oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

  Ukończenie przez pracowników szkolenia okresowego powinno być potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez organizatora szkolenia. Zaświadczenie otrzymuje przeszkolony, a jego odpis powinien być przechowywany w aktach osobowych pracownika.

3.  Szkolenia okresowe BHP nauczycieli

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa nauczycieli i uczniów w procesie nauczania i wychowania, 
 • kształtowania warunków pracy i nauki w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

4.  Szkolenia okresowe BHP kadry kierowniczej placówek oświatowych

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy i nauki oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, 
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki,
 • ochrony uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników przed zagrożeniami związanymi z nauką i wykonywaną pracą.

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • kadry kierowniczej placówek oświatowych: dyrektorów, wicedyrektorów, głównych księgowych, kierowników warsztatów szkolnych, świetlic szkolnych, internatów, kierowników administracji,
 • osób zatrudnionych w organach prowadzących (starostwach, urzędach gmin) do prowadzenia spraw podległych placówek szkolnych. 

Sposób organizacji szkoleń

 • Szkolenie okresowe nauczycieli (pracowników pedagogicznych) i wymienionych osób należy organizować nie rzadziej niż raz na 5 lat. 
 • Pierwsze szkolenie okresowe nauczycieli należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. 
 • Ze szkolenia okresowego może być zwolniona osoba, która przedłoży aktualne zaświadczenie o odbyciu u innego pracodawcy wymaganego szkolenia okresowego. 
 • Szkolenia organizujemy na Państwa życzenie w formie seminarium, kursu albo samokształcenia kierowanego. Wymienione formy szkolenia możemy w dowolny sposób łączyć  na podstawie szczegółowego programu opracowanego z uwzględnieniem wniosków i uwag dyrektora szkoły (zleceniodawcy). Mając zaś na uwadze specyfikę pracy kadry na podstawie kierowniczej istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia poza miejscem pracy
 • Podczas szkolenia stosujemy najnowsze środki dydaktyczne, prezentacje multimedialne, tablice.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności objętych programem szkolenia ( opracowania, przepisy, zestawy pytań kontrolnych). 
 • Szkolenie okresowe kończy się egzaminem sprawdzającym przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy i nauki zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Egzamin przeprowadzamy zgodnie z życzeniem zleceniodawcy w formie ustnej lub pisemnej (testu sprawdzającego).

 

Przykład szkolenia okresowego nauczycieli metodą samokształcenia kierowanego

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników oświaty (działów księgowości, administracji, zaopatrzenia, sekretariatów – ważne 6 lat)  i nauczycieli wszystkich typów szkół (szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów, szkół technicznych, wyższych), nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wychowawców, instruktorów, pracowników jednostek naukowo – badawczych i innych w systemie oświaty. Szkolenia okresowe bhp nauczycieli powinny być powtarzane nie rzadziej niż raz na 5 lat. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych BHP pracodawca (dyrektor) ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa   i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), tj. nie rzadziej niż:

 1. co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
 2. co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
 3. co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz innych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z   narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Cel szkolenia:

Uzyskanie i zaktualizowanie wiedzy na temat przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy, w tym m.in.:

 1. oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, 
 2. metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 3. kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 4. postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Forma kształcenia:

Samokształcenie kierowane — to forma szkolenia umożliwiająca  uzyskanie, zaktualizowanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności
w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty i Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.
Forma samokształcenia kierowanego prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r.
w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Czas trwania:

Całościowy czas potrzebny na przyswojenie treści szkolenia to min. 8 godz. lekcyjnych, przy
czym szkolenie jest dostępne przez 30 dni od momentu wykupienia szkolenia. Nie ma limitu dostępu do materiałów czy tez ilości logowań (platforma e-learningowa), szkolenie można przerywać w dowolnym momencie i wracać do początku lub miejsca, w którym zostało przerwane.

Egzamin:

Egzamin ma charakter testowy i jest prowadzony pod nadzorem organizatora szkolenia.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia:

Kursanci, którzy zakończą egzamin z wynikiem pozytywnym (min. 70% poprawnych odpowiedzi), otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, zgodne z rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapraszamy do kontaktu!

 

Zobacz również:

generic drugs Canada ||= purchase viagra / canadian pharmacy online